Miljøprofiler

ENERGY STAR-programmet vedrører først og fremmest kontorudstyrs energiforbrug i produktlevetiden. Dette rejser automatisk spørgsmålet om vigtigheden af det direkte energiforbrug i løbet af produktlevetiden i forhold til andre miljømæssige aspekter.


Computere og skærme

I løbet af det sidste årti er der blevet udført mange miljø-studier af pc'er og skærme: Få - om overhovedet nogen -er up-to-date og omfattende. Der kan dog ikke desto mindre ses nogle tydelige svar.

De fleste undersøgelser, fra miljømærke-undersøgelsen i 1998 til den igangværende undersøgelse, der udføres af Berlin/Frauenhofer IZM (kilde: c't 2003/21, pp.153), når frem til at - for en kontor-pcs vedkommende - er det primære energiforbrug ved dens anvendelse mere end 3 til 4 gange højere end den primære energi, der er nødvendig for fremstillingen af pc'en og dens tilbehør, mens energiomkostningen eller -udnyttelsen ved dens bortskaffelse er ubetydelige (<15% af produktionsenergien). Bemærk, at dette gælder for en typisk kontor-pc, der benyttes 8 timer dagligt (inkl. standby) i 260 dage. Selv ved en beskeden og effektiv anvendelse af en gennemsnitlig hjemme-pc er det totale energiforbrug i dens 6-årige levetid (EU-gennemsnit) mere end det dobbelte af den energi, der er brugt til at producere den.

En bærbar pc er typisk 50 til 80% mere energieffektiv end en stationær, men den er også meget lettere (1,1 til 2 kg ift. >8 kg for en stationær): Derfor forventes energiforbruget i dens produktlevetid, også i dette tilfælde, at være en dominerende faktor.

Den gennemsnitlige pc-levetid i EU er ca. 6 år (c't 2003/21, pp. 149). Der er et lille marked med brugte pc'ere, hvor den gennemsnitlige alder på salgstilbud er ca. 3 år. Da nye CPU'er har en tendens til at bruge mere energi end gamle CPU'er (for eksempel bruger en 486 processor-pc 60W i aktiv tilstand, hvor en Pentium-4 pc bruger 120W) vil det normalt - fra et miljømæssigt perspektiv - være tilrådeligt at forlænge produkt-levetiden så meget som muligt, så længe de ikke anvendes som servere (se hjemme-netværk).

Med hensyn til "andre miljømæssige aspekter" ud over energi, sker der en vis udvikling i forbindelse med den igangværende lovgivningsproces: Udfasningen af visse flamme-hæmmere, introduktionen af blyfri loddelegeringer, m.m.. Der er også en løbende diskussion om PVC i kabler, kviksølv i display-lamper, elektromagnetisk stråling, støj, m.v. Det er svært at måle disses påvirkning i forhold til energi og CO2. Det man kan sige er, at disse "andre miljømæssige aspekter" normalt er uden for købernes/forbrugernes mulighed for indflydelse. Når debatterne er afsluttede, vil resultaterne normalt blive inddraget i bindende lovgivning (WEEE (affald af elektrisk og elektronisk udstyr), begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, osv.)). Det, der også kan siges, er at pc'en i øjeblikket ikke anses for at være et produkt, hvor disse "andre miljømæssige aspekter" er fremherskende. Det seneste miljømærke- debatoplæg om computerudstyr fremhæver energiforbrug ved anvendelse sammen med støj som de vigtigste områder for forbedringer.

^ Top


Print-kopi-scan-fax-udstyr

Miljøprofilen for print-kopi-scan-fax-udstyr er helt anderledes. Ikke alene er udstyret inaktivt i meget længere perioder - hvilket er grunden til at et lille forbrug ved standby og gode strømstyringssystemer er forholdsvis mere vigtige sammenlignet med computerudstyr - men samtidig er energibehovet i forbindelse med fremstilling af papir og toner meget vigtigere end udstyrets energiforbrug. Ved enkeltsidet printning/kopiering på en mellemstor kontor-kopimaskine er "tonerenergien" 3 gange større end maskinens brug af elektricitet. "Papir- energien" er 50 gange større!

Derfor er dobbeltsidet print og kopiering, dvs. print og kopiering på begge sider af papiret, den mest energibesparende mulighed. Efter det er brugen af genbrugspapir en anden mulighed. Vurdering af maskinens tonerforbrug er en tredje alternativ mulighed og endelig er standby-energien og pc'ens styring af strømforbrug andre muligheder. Elforbruget i tændt tilstand er forholdsvis mindre vigtig, medmindre det drejer sig om professionelle kopimaskiner/printere til store mængder. Yderligere informationer om udstyrets energiforbrug kan findes i Aebischer m.fl.

^ Top


^ Top